04/06/2023 English Sporting (3)

 • Winners – A Class – 1st – K Oates – 41
 • 2nd – A Brew – 40
 • 3rd – M Cross – 39
 • B Class – 1st – W Corlett – 37
 • 2nd – A Hayes – 32
 • 3rd – C Moffatt – 25
 • C Class – 1st – L Kirkpatrick – 36
 • 2nd – D Lally – 33
 • 3rd – M Christian – 27

14/-5/23 Down The Line (3)

 • Winners – 1st – A Class – M Walker 48/143
 • 2nd – Ar Wade – 48/142
 • 3rd _ Al Wade – 47/139
 • B Class – 1st – R Corlett – 49/140
 • 2nd – P Lowe – 45/133
 • C Class – 1st – W Macleod – 37/102
 • 2nd – L Macleod – 36/98
14523-DTL3

07/05/2023 Sport Trap Manx Championships

 • Winners – Sponsored by Saddler Agricultural Supplies Ltd
 • High Guns – 1st – M Kneen – 91
 • 2nd – N Parsons – 88
 • 3rd – J Kneen – 86
 • A Class – 1st – N Moffatt – 85
 • 2nd – J Keeling – 84
 • B Class – S Cross – 72
 • 2nd – C Moffatt – 64
 • C Class – 1st – M Cross – 71
 • 2nd – M Barnett – 67
 • Ladies – Sponsored by Top Spec Fencing Ltd
 • 1st – C Moffatt – 64
 • 2nd – N Barnett – 63
7523-STR-MC

23/04/2023 Sport Trap (2)

 • Winners – A Class – 1st – N Parsons – 45
 • 2nd – M Kneen & K Oates – 42
 • B Class – 1st – G Davies – 39
 • 2nd – J Hancox – 36
 • 3rd – D Clague – 33
 • C Class – 1st – Rodney Corlett – 33
 • 2nd – W Macleod – 28
 • 3rd – S Sayle – 27

9/04/2023 English Sporting (2)

 • Winners – A Class – 1st – J Keeling – 44
 • 2nd – N Parsons – 43
 • 3rd – J Kneen & A Brew – 38
 • B Class – 1st – A Hayes – 37
 • 2nd – W Corlett – 33
 • 3rd – T Tongue, J Clague & G Hooson-Owen – 30
 • C Class – 1st – P Morton – 31
 • 2nd – L Kirkpatrick &M Marshall – 29

  02/04/2023 English Skeet (2)

  • Winners – A Class – 1st – A Hayes – 47
  • 2nd – M Kneen, J Corkill & P Mihailovits – 46
  • B Class – 1st – J Kneen – 46
  • 2nd – N Moffatt – 45
  • 3rd – M Simpson – 44
  • C Class – 1st – I Stockil & W Macleod – 41
  • 2nd – R B Sammer – 40