07/05/2023 Sport Trap Manx Championships

 • Winners – Sponsored by Saddler Agricultural Supplies Ltd
 • High Guns – 1st – M Kneen – 91
 • 2nd – N Parsons – 88
 • 3rd – J Kneen – 86
 • A Class – 1st – N Moffatt – 85
 • 2nd – J Keeling – 84
 • B Class – S Cross – 72
 • 2nd – C Moffatt – 64
 • C Class – 1st – M Cross – 71
 • 2nd – M Barnett – 67
 • Ladies – Sponsored by Top Spec Fencing Ltd
 • 1st – C Moffatt – 64
 • 2nd – N Barnett – 63
7523-STR-MC