16-5-21 ESP (1 & 2)

 • Winners (1) – A Class – 1st – N Moffatt – 44
 • 2nd – K Oates – 40
 • 3rd – J Keeling, TD Corlett & A Brew – 39
 • B Class – 1st – P Lowe – 30
 • 2nd – J Bulliment – 29
 • 3rd – J Clague – 27
 • C Class – 1st – D Collister – 30
 • 2nd – P Chadney – 24
 • 3rd – I Stockil – 22
 • Winners (2) – A Class – 1st – A Kinrade – 44
 • 2nd – K Oates, J Keeling, B Richards & N Parsons – 40
 • 3rd – N Moffatt – 38
 • B Class – 1st – J Clague – 34
 • 2nd – C Moffatt – 32
 • 3rd – P Lowe & J Bulliment – 27
 • C Class – 1st – D Collister – 37
 • 2nd – I Stockil – 26
 • 3rd – P Chadney – 21
16-5-21-ESP-12

ESP League 3 & 4 21/2/21

 • Results League (3)- A Class – 1st K Oates – 45
 • 2nd – M Kneen & N Parsons – 44
 • B Class – 1st – A Brew – 46
 • 2nd – D Clague, A Hayes, & T Tongue – 38
 • C Class – 1st – G Hooson-Owen – 45
 • 2nd – J Bulliment – 36
 • 3rd – W Waggett – 28
 • Results League (4)- A Class – 1st – M Kneen – 45
 • 2nd – N Parsons – 41
 • 3rd – A Kinrade – 40
 • B Class – 1st – D Clague -38
 • 2nd – T Tongue – 37
 • 3rd – J Hancox – 36
 • C Class – 1st – G Hooson-Owen – 33
 • 2nd – W Waggett & P Chadney – 29

7/2/2021 ESP (2)

 • Results. A Class – 1st – J Keeling – 41
 • 2nd – P Mihailovits & K Oates – 36
 • B Class – 1st – J Hancox – 46
 • 2nd – D Clague -40
 • 3rd – A Hayes – 38
 • C Class – 1st – R Howland – 42
 • 2nd – B Mylrea – 41
 • 3rd – G Hooson-Owen – 40

8/11/2020 ESP (1)

 • Results – A Class – 1st – K Oates & N Parsons – 43
 • 2nd – M Kneen 41
 • B Class – 1st – N Moffatt – 41
 • 2nd – C Moffatt – 40
 • 3rd – G Fabrizio – 29
 • C Class – 1st – R Howland – 32
 • 2nd – J Bulliment & A Callister -31
81120-ESP-1

12/7/20 English Sporting Manx Championship

Results – English Sporting – Manx Championship

1st – K Oates -86
2nd -M Kneen -84 (After Shoot off)
3rd – J Keeling – 84
A Class – 1st – N Parsons -79
B Class – M Riley -81
C Class – B Corcoran – 54
Junior’s – 1st – M Cross – 67
2nd – A Wade – 62
Ladies – 1st – C Moffatt – 62
2nd – A Callister – 58

Juniors trophy is sponsored by J.W.Kneen & Son Ltd

Junior’s Prizes are sponsored by Field & Range

Ladies Prizes are sponsored by Ayre Clay Target Club

ESP-Championship-12-7-20