5/1/20 ESK Winter League (5) & Penketh Millar Handicap Trophy

 • League Results
 • A Class – 1st – A Kinrade & J Corkill – 47
 • 3rd – D Corlett & M Kneen – 45
 • B Class – 1st – J Hancox – 46
 • 2nd – J Kneen – 44
 • 3rd – K Airey – 43
 • C Class – 1st – W MacLeod – 43
 • 2nd – S Sayle – 37
 • 3rd – F Waggett – 36
 • Penketh Millar Architectural Design Handicap Trophy
 • Results:-
 • 1st – W MacLeod (83+26) 109
 • 2nd – S Rand (55+52) 107
 • 3rd – N Moffatt (86+18) 104